Enskripsyon (etap 1 nan 6)

Èske ou se yon sitwayen ayisyen ?
Èske ou gen nimewo IUC oswa CRP ou ?

Pou anrejistreman ou, asire ou ke ou kapab download prèv kalifikasyon ou kòm yon rezidan pèmanan nan lavni (nenpòt dokiman ke CIC/IRCC voye)